NISSO Chemical Europe

Floraservis Mospilan® 20SP Nippon Soda

1,00 7,00 

Mospilan 20 SP od Nippon Soda je systémovo pôsobiaci insekticíd vo forme vodou rozpustného prášku. Obsahuje účinnú látku acetamiprid a patrí do skupiny neonikotinoidov, ktoré účinkujú ako neurotoxikanty, blokujúce nikotínové Ach receptory v nervovom systéme škodcov. Tento prípravok je účinný proti širokému spektru živočíšnych škodcov na rôznych poľnohospodárskych plodinách, zelenine a okrasných rastlinách. Je obľúbený pre svoju rýchlu a dlhotrvajúcu účinnosť a flexibilitu vo vyšších teplotách, čo z neho robí dôležitý nástroj pre modernú ochranu rastlín.

1,00 

Dostupnosť Na sklade

1,65 

Dostupnosť Na sklade

7,00 

Nie je na sklade

3,45 

Dostupnosť Na sklade

Potrebujete viac kusov? Napíšte nám

Účinné na:

Floraservis MOSPILAN 20SP od spoločnosti Nippon Soda je vysoko účinný insekticíd vo forme vodou rozpustného prášku, ktorý obsahuje účinnú látku acetamiprid v koncentrácii 200 g/kg. Tento produkt patrí do skupiny neonikotinoidov, ktoré pôsobia ako neurotoxikanty blokujúce nikotínový Ach receptor v nervovom systéme škodcov, čím narušujú ich neurologické funkcie.

Mospilan 20 SP je známy svojím systémovým a translaminačným pôsobením, čo znamená, že je schopný prenikať cez celý list a distribuovať sa v rastline, čím efektívne zasahuje škodcov nielen na povrchu, ale aj v skrytých častiach rastliny. Jeho pôsobenie je dvojaké – funguje ako kontaktný a požerový jed, čo umožňuje rýchle a efektívne pôsobenie proti širokému spektru živočíšnych škodcov v poľnohospodárskych plodinách.

Tento prípravok je veľmi efektívny proti rôznym škodcom, vrátane vošiek, mlynárikov, molíc a iných živočíšnych škodcov, ktoré postihujú ovocné stromy, zemiaky, obilniny, zeleninu a okrasné rastliny. Jeho vynikajúce reziduálne pôsobenie zaisťuje dlhodobú ochranu rastlín, čo umožňuje farmárom znížiť frekvenciu aplikácií.

Mospilan 20 SP je tiež známy svojou flexibilitou pri vyšších teplotách, čo je kľúčové pre aplikácie v rôznych klimatických podmienkach. Pre lepšiu penetráciu a rozloženie na rastline je odporúčané používať ho so zmáčadlom, najmä pri ošetrovaní zeleniny a strukovín.

Aplikačné pokyny a dávkovanie sú veľmi špecifické a závisia od konkrétneho typu škodcu a plodiny. Napríklad, vošky a mlynáriky na jadroviny a kostkoviny môžu byť ošetrené nižšími dávkami, zatiaľ čo pre kontrolu vošiek na zemiakoch a v zelenine môže byť potrebné použiť vyššie dávky pre maximálnu efektivitu.

Bezpečnosť je kľúčová pri manipulácii s MOSPILAN 20SP, nakoľko prípravok môže byť toxický pre vodné organizmy a má potenciálne riziko pre ľudské zdravie. Je dôležité používať adekvátne ochranné prostriedky a dodržiavať bezpečnostné protokoly počas aplikácie, aby sa minimalizovalo zdravotné riziko pre aplikátora a ochránili sa necieľové organizmy.

Z dôvodu jeho toxicity je nevyhnutné obmedziť jeho používanie v oblastiach blízko vodných zdrojov a počas kvitnutia rastlín, keď sú aktívne opeľujúce hmyzy ako včely. Mospilan 20 SP by mal byť aplikovaný skoro ráno alebo neskoro večer, aby sa zabránilo poškodeniu opeľujúceho hmyzu.

Na záver, Mospilan 20 SP je vysoce účinný nástroj pre manažment škodcov v rôznych poľnohospodárskych a záhradkárskych aplikáciách, avšak jeho používanie vyžaduje dôsledné dodržiavanie predpisov a odporúčaní na maximálnu bezpečnosť a efektivitu.

 

Klasifikácia prípravku:

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: acetamiprid CAS No.: 135410-20-7
Táto zmes je podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikovaná ako nebezpečná.

klasifikácia podľa nariadenia (ES)
Akútna orálna toxicita, kategória 4, H302
Repr. 2, H361d
Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1 H400
Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1 H410

Výstražné piktogramy (CLP): GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO
Výstražné upozornenia:
H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a  životné prostredie.

Prevencia:

P102 Uchovajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára.
P330 Vypláchnite ústa
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti   povrchových   vôd/Zabráňte   kontaminácii   prostredníctvom   odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).
SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a  povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Z4 Riziko  vyplývajúce  z  použitia  prípravku  pri  dodržaní  predpísanej  dávky  alebo koncentrácie  je  pre  domáce,  hospodárske  a  voľne  žijúce  zvieratá   relatívne prijateľné.
Vt5 Riziko  vyplývajúce  z  použitia  prípravku  pri  dodržaní  predpísanej  dávky  alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
Vo3 Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý.
V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!
Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do kanalizačnej siete!
Ak sú očakávané dažďové zrážky, neaplikujte prípravok na veľmi svahovité pozemky v blízkosti vodných tokov a vodných plôch, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd.
Uložte mimo dosahu zvierat!
Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

VŠEOBECNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE ZDRAVOTNÉHO RIZIKA SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN:

KAŽDÝ NEPROFESIONÁLNY POUŽÍVATEĽ JE POVINNÝ:
– zaobchádzať s prípravkom bezpečne v súlade s postupom uvedeným na etikete,
– používať predpísané osobné ochranné prostriedky a dodržiavať opatrenia na predchádzanie rizika ohrozenia zdravia iných osôb,
– postrek vykonávať výlučne v bezvetrí, alebo pri miernom vánku po smere vetra aby nebola zasiahnutá osoba, ktorá prípravok aplikuje, príp. ďalšie osoby,
– zabrániť priamemu kontaktu postreku s inými osobami
– min. vzdialenosť iných osôb od postrekovania je 2 m pri postreku nízkych porastov a 5 m pri postreku vysokých porastov,
– zabrániť úletu postreku na susedné pozemky a zamedziť kontaminácii necieľových porastov, trávnikov a iných plôch, najmä s ohľadom na expozíciu rizikových skupín ako sú deti, tehotné a dojčiace ženy, starí a chorí ľudia,
– trvanie práce s postrekom nesmie presiahnuť pol hodinu počas jedného dňa,
– do ošetrených porastov vstupovať najskôr na druhý deň po aplikácii postreku

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Do 10 litrov vody na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
zemiaky Pásavka zemiaková 0,6g 14
paprika Vošky na paprike 1g 7 dní pri zistení
rajčiak Molica Skleníková na rajčiakoch 2,5g 10 dní postrek pri zistení škodcu
jablone Obaľovač jablčný (1. generácia) 2,5g 14 dní postrek na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte
jablone Obaľovač jablčný (2. generácia) 2,5g 14 dní postrek na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte
slivky Obaľovač slivkový (1. generácia) 2,5g 14 dní postrek na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte
čerešne Vrtivka čerešňová 2g 14 dní postrek na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte
jablone Vošky na ovocných drevinách 1,25g 14 dní postrek na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte
Hmotnosť 0,005 kg
Rozmery 10 × 12 cm
Škodca

, , , , , , , , , ,

Výrobca

,

Obsah

, , ,

Názov účinnej látky

Množstvo účinnej látky v prípravku

2,4-%

Klasifikácia prípravku symbol

GHS07 GHS08 GHS09

Klasifikácia prípravku slovné označenie

POZOR

Klasifikácia prípravku H vety

H302 H361d H410 EUH401

CAS číslo

68411-30-3

ES (EC, EK) číslo

270-115-0

Nákupný košík
Návrat hore