-1,40 

Dobol fumigátor 10 g EKOLAS

EKOLAS
Blcha ľudská
Bzdocha
Hmyz
Kliešť
Komáre
Lezúci hmyz
Lietajúci hmyz
Mravce
mucha
muchy
Osa
Pavúk
Ploštíce
sršeň
Šváby
Švehla

Dobol fumigátor je vodou aktivovaná dymovanica určená na likvidáciu škodlivého hmyzu.

17,50 

Na sklade

EAN: 8588004319011

Popis

Dobol fumigátor 10 g

Dobol fumigátor je vodou aktivovaná dymovnica určená na likvidáciu škodlivého hmyzu.

Táto novinka umožňuje úplne vyhubiť hmyz rozptýlením suchého dymu, ktorý sa rýchlo rozširuje v ošetrovaných priestoroch. Veľmi jemné čiastočky dymu preniknú do každej štrbinky a ničia aj dobre schovaný hmyz bez nebezpečenstva požiaru alebo výbuchu.

Použitie: lietajúci hmyz a lezúci hmyz ako sú Komáre, Muchy, Osy, Väčšie druhy hmyzu, Šváby, Mravce, Ploštice

Aplikácia: položením a aktivovaním – Dymovnica

Účinná látka:

cyfenotrín 72 g/kg

Dávkovanie

Lezúci hmyz a prachové roztoče (1 Dobol – 10 g)

0 – 25 m2 (25 – 65 m3)

Lietajúci hmyz (1 Dobol – 10 )

35 – 65 m2 (90 – 170 m3)

Výhody:

– oneskorená difúzia aktívnej zložky umožňuje osobe vykonávajúcej fumigáciu vyhnúť sa kontaktu s dymom

– nezanecháva škvrny na stenách, textíliách a pod.

– je vhodný aj v priestoroch kde hrozí nebezpečenstvo ohňa, v priestoroch s prachovými časticami, knižniciach a pod.

Zmes je klasifikovaná ako:

Resp. Sens. 1 H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.

STOT SE 3 H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

———————————————————-

R41: Riziko vážneho poškodenia očí

R42: Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí

R50/53: Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

———————————————————-

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.