BROS

BROS – ZELENÁ SILA spray proti muchám a komárom 300 ml

4,70 

Sprej na likvidáciu múch, komárov, ôs a iného lietajúceho hmyzu v interiéri. Je založený na pyretrume- insekticíde rastlinného pôvodu získavaného z kvetov dalmatínskej chryzantémy.

Dostupnosť Na sklade

Potrebujete viac kusov? Napíšte nám

Účinné na:

Zelená sila spray proti muchám a komárom

Sprej na likvidáciu múch, komárov, ôs a ďalšieho lietajúceho hmyzu v interiéri. Na báze extraktu Pyrethrum ‒ insekticídu rastlinného pôvodu získaného z kvetov chryzantém.Návod na použitie:

Pred použitím pretrepte. Zatvorte okná a dvere. Nádobu držte vertikálne a produktom vystriekajte celú miestnosť, hlavne v blízkosti okien a dverí. Vystriekanie miestností do 20 m² by malo trvať cca 10 s. Po aplikácii nechajte vystriekanú miestnosť 15 min. zavretú. Potom dôkladne vyvetrajte. V prípade ôs alebo pre okamžitý efekt produkt nastriekajte priamo na hmyz. Výsledkom bude okamžitá neutralizácia hmyzu a po cca 1 min. po aplikácii smrť. Striekajte aspoň 1 m od stien, textílií a nábytku.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.

 

             Nebezpečenstvo

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50oC.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Používajte len v dobre vyvetraných miestnostiach.

Prvá pomoc:

Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Vypláchnite oči prúdom vody, pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiaducich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiaduce účinky.

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Účinná látka:

Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2 (Redefined from Pyrethrins and Pyrethroids and Chrysanthemum cinerariaefolium, ext.) 0,25% (0,25 g/100 g), geraniol 0,01% (0,01 g/100 g), piperonyl butoxid/PBO 1% (1 g/100 g).

Reg.č.: bio/2952/D/18/CCHLP

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Výrobca

Škodca

, ,

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.

Možno by sa Vám páčilo…

Nákupný košík
Návrat hore