BROS

BROS Sprejna osy a sršne hasičák 600ML

10,30 

BROS hasičák na osy a sršne – Výrobok na likvidáciu osích a sršních hniezd. Vďaka špeciálnej konštrukcii ventilu je možné sprej aplikovať z bezpečnej vzdialenosti až 6 metrov. Znižuje sa tak riziko priameho kontaktu s hmyzom. Výrobok účinkuje okamžite a zachováva si účinnosť niekoľko dní.

Dostupnosť Na sklade

Potrebujete viac kusov? Napíšte nám

Účinné na:

Chráňte svoj domov a okolie pred nebezpečnými osami a sršňami s účinným sprejom BROS. Tento špeciálne navrhnutý sprej v tvare hasičáku s objemom 600 ml je ideálnym riešením pre rýchle a efektívne odstránenie týchto lietajúcich škodcov. Je vhodný pre použitie v exteriéri aj interiéri a zabezpečuje okamžitú a dlhodobú ochranu.

Hlavné vlastnosti:

 • Vysoká účinnosť: Rýchlo paralyzuje a usmrcuje osy a sršne, čím znižuje riziko ich útoku.
 • Bezpečná aplikácia: Dlhá tryska umožňuje aplikáciu zo vzdialenosti až 5 metrov, čo zvyšuje bezpečnosť pri použití.
 • Jednoduché použitie: Ergonomický dizajn a jednoduchá manipulácia robia aplikáciu jednoduchou a rýchlou.
 • Dlhodobý účinok: Pôsobí okamžite a poskytuje ochranu pred návratom škodcov.

Použitie:

 1. Pred použitím dôkladne pretrepte.
 2. Nasmerujte trysku na hniezdo alebo miesto výskytu os a sršňov.
 3. Aplikujte sprej zo vzdialenosti približne 5 metrov.
 4. Po aplikácii opustite ošetrený priestor a nechajte pôsobiť.

Bezpečnostné opatrenia:

 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Nevdychujte aerosól.
 • Nepoužívajte v uzavretých priestoroch bez dostatočného vetrania.
 • Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou.

Zloženie:

Obsahuje účinné látky určené na likvidáciu os a sršňov, ktoré zaručujú rýchly a efektívny výsledok.

Udržte svoj domov bezpečný a bez škodcov so sprejom BROS. Tento produkt je nevyhnutnou súčasťou vašej výbavy na boj proti osám a sršňom počas sezóny ich najväčšej aktivity.

Návod na použitie:

Prípravok pred použitím pretrepte. Starostlivo nastriekajte sprej na hniezdo a jeho vchod. Aplikujte po vetre zo vzdialenosti asi 5 m od hniezda skoro ráno alebo večer, keď je hmyz menej aktívny. Hniezdo odstráňte najskôr po 24 hodinách od aplikácie. Produkt kontroluje výskyt ôs a sršňov vracajúcich sa do hniezda aj niekoľko dní po aplikácii.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím si prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.

  
Nebezpečenstvo

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50oC.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH208 Obsahuje permetrín. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Prvá pomoc:

Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Umyte pokožku vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiadúcich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiadúce účinky.

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Výrobok neslúži na hasenie ohňa.

Účinná látka:

praletrín 0,08 g/100 g, permetrín 0,3 g/100 g, piperonyl butoxid/PBO 0,9 g/100 g.

Obsahuje uhľovodíky, C10 – C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromatické látky a izopropylalkohol

Reg.č.: bio/930/D/19/CCHLP

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Hmotnosť 0,59 kg
Výrobca

Škodca

, , , ,

Objem v ml

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.

Možno by sa Vám páčilo…

Nákupný košík
Návrat hore